کریس کپوسلا - معرفی مسئولین مایکروسافت (قسمت ششم)

تفاوت اصلی بین Microsoft و Apple در تیم آنهاست. آشنایی با مسئولین بخش‌های مختلف Microsoft در چند قسمت

پس از یکسال، مطلب سریالی معرفی بخش‌های مختلف را مجددا با معرفی کوتاه مسئول بخش مالی بازاریابی مایکروسافت، ادامه می‌دهیم، یعنی آقای کریس کپوسلا.اشتراک::   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon