آپدیت خالقان برای لومیا


انتشار رسمی بهروز رسانی خالقان یا Creators update‎ برای گوشیهای هوشمند Windows 10 و وجود نام تنها ۱۳ گوشی در لیست دریافت کنندگان آن.


پنجشنبه 18 خرداد 1396 - 15:22:55